Γενικοί Όροι Συναλλαγής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας

Έκδοση Οκτώβριος 2003

Περιεχόμενα:

(Κάθε θέμα του πίνακα επιτρέπει με ένα κλικ άμεση πρόσβαση)

1. Τα βασικά στοιχεία της ΕΑΣ

2. Πότε και πως ισχύουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγής

3. Τιμές προιόντων

4. Παραγγελία

5. Μεταφορά των προϊόντων Ελλάδα - Γερμανία

6. Δελτία Αποστολής/Παραλαβής των προϊόντων, Τιμολόγια, Πληρωμή και Τόκοι Υπερημερίας

  7. Υπαναχώρηση από τη Συναλλαγή ( Σύμβαση )

  8. Εγγύηση ποιότητας και χρήση Εμπορευμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΑΣ

  9. Κοινοποίηση των Δηλώσεων Βούλησης στον άλλο Συμβαλλόμενο

10. Ακυρότητα μεμονομένων Ρυθμίσεων των ΓΟΣ

11. Δωσιδικία

12. Έναρξη Ισχύος των Γενικών Όρων Συναλλαγής

Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγής που ακολουθούν ρυθμίζουν τις συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας και των Αγοραστών των προϊόντων της, που έχουν την έδρα τους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Στο παρακάτω κείμενο χρησιμοποιούνται οι εξής συντομογραφίες:

ΕΑΣ

στη θέση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας

Αγοραστής

στη θέση του κάθε αγοραστή προϊόντων από την ΕΑΣ

ΓΟΣ

στη θέση της έκφρασης "Γενικοί Όροι Συναλλαγής"
1. Τα βασικά στοιχεία της ΕΑΣ

Έδρα/Διεύθυνση:

1st KLM National Road Sitia – Ag. Nikolaos, 72300 SITIA - KRETA - GRIECHENLAND

Τηλ.: (0030/ 28430) 29991 – 29999

Φαξ: (0030/ 28430) 29 290:  www.sitiacoop.gr 

Διευθυντής:

Εμμανουήλ Χλουβεράκης ( Emmanοuil Chlouverakis )

Η ΕΑΣ προμηθεύει την Ελληνική και Διεθνή Αγορά μεταξύ άλλων κυρίως

με ελαιόλαδο,

που κέρδισε Διεθνή Πρώτα Βραβεία το 1998, το 1999,

το 2001 και δύο φορές το 2002,

και με κρασιά

Σητείας πρώτης ποιότητας.

2. Πότε και πως ισχύουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγής

( 2.1 )  Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγής (ΓΟΣ) διέπονται κατά πρωτεραιότητα από το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Eλληνικό και το Γερμανικό Δίκαιο και ισχύουν για όλα τα σημεία όλων των Περιπτώσειων Συναλλαγής, στις οποίες η ΕΑΣ και ο Αγοραστής δεν συμφώνησαν γραφτά και κατά έγκυρο τρόπο πριν ή ακόμη και μετά τη Σύναψη Συναλλαγής ειδικούς διαφορετικούς Όρους με περιεχόμενο, που παρεκκλίνει από τους αντίστοιχους Γενικούς Όρους Συναλλαγής

( 2.2 )  Η ΕΑΣ διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες να αλλάζει και να προσαρμόζει τους ΓΟΣ, οι οποίοι εφαρμόζονται για κάθε περίπτωση στη μορφή της έκδοσης που ίσχυε στο χρονικό σημείο, στο οποίο είχε συναφθεί η Συναλλαγή.

( 2.3 )  Η αλλαγή των ΓΟΣ δημοσιεύεται στο Internet ή κοινοποιείται κατάλληλα στον Αγοραστή. Η τροποποίηση όρων σε μια νέα έκδοση των ΓΟΣ δεν επιτρέπεται να επεμβαίνει ή να ανατρέπει όρους, που κατά παρέκκλιση συμφωνήθηκαν γραφτά με τον Αγοραστή. 
Π.χ. μία νέα έκδοση των ΓΟΣ δεν μπορεί να προβλέπει την ανατροπή της πρωτεραιότητας στη σχέση μεταξύ των ΓΟΣ και των ιδιαίτερα γραφτά συμφωνηθέντων Όρων με τον Αγοραστή.

( 2.4 )  Οι ιδιαίτερα γραφτά συμφωνηθέντες Όροι με τον Αγοραστή μπορούν να καταγγέλονται και να αλλάζουν, όπως αυτό προβλέπεται στους Νόμους ή στή διμερή συμφωνία με τον Αγοραστή.

3. Τιμές προιόντων

( 3.1 )  Η Αγορά των προϊόντων της ΕΑΣ από Αγοραστή, που έχει την έδρα του στη Γερμανία, αποτελεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδοκοινοτική Συναλλαγή και σαν τέτοια ως δικαιοπραξία μεταξύ ΕΑΣ και Αγοραστή δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ( ΦΠΑ ). 
Οι τιμές προϊόντων για τις Συναλλαγές με τη Γερμανία προκύπτουν από τους Τιμοκαταλόγους της ΕΑΣ και είναι κατά συνέπεια τιμές καθαρές Χονδρικού Εμπορίου και δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Οι τιμές των Τιμοκαλόγων της ΕΑΣ για τη Γερμανία δεν περιέχουν επίσης ούτε τέλη μεταφοράς ή άλλου είδους πρόσθετα έξοδα.

( 3.2 ) Οι τιμές προϊόντων γενικά είναι ενιαίες γιά όλη τη Διεθνή Αγορά, καθορίζονται από την ΕΑΣ σύμφωνα με τα κριτήρια για αγροτικά προϊόντα, που ορίζει το Ελληνικό Υπουργείο Γεωργίας, και δημοσιεύονται στο Internet ή κοινοποιούνται κατά άλλον κατάλληλο τρόπο στον Αγοραστή.

4. Παραγγελία

( 4.1 )  Οι παραγγελίες μπορούν να γίνονται από άτομα, που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση του Αγοραστή, ή από άτομα, που είναι ρητά εξουσιοδοτημένα να προβούν στην πράξη της παραγγελίας. Η ΕΑΣ δικαιούται στις παραγγελίες της πρώτης φοράς να ζητήσει δείγμα υπογραφών των ατόμων που έχουν εξουσιοδότηση να κάνουν παραγγελίες.

( 4.2 )  Η προσφορά αγαθών της ΕΑΣ προς παραγγελία δεν είναι δεσμευτική ούτε αποτελεί προαποδοχή της παραγγελίας. Η παραγγελία γίνεται αποδεκτή κατά την κρίση της ΕΑΣ, μεταξύ άλλων σε εξάρτηση από την ύπαρξη αντίστοιχων αποθεμάτων των παραγγελθέντων εμπορευμάτων αλλά και από την τυπική εγκυρότητα της παραγγελίας. 
Η ΕΑΣ βεβαιώνει με φαξ ή με άλλο κατάλληλο τρόπο έγγραφα στον Αγοραστή την αποδοχή της παραγγελίας. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποκλείονται οι περιπτώσεις παραγγελιών, που δεν είναι καλυμμένες από την ηγεσία της επιχείρησης του Αγοραστή. 
Η διαδικασία της αποδοχής ή μη της παραγγελίας οφείλει να περατώνεται και να κοινοποιείται στον Αγοραστή το αργότερο εντός τριών ( 3 ) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εισόδου της παραγγελίας στα γραφεία ( στην περιοχή επιρροής ) της ΕΑΣ. Η κοινοποίηση της αποδοχής της Παραγγελίας είναι η τελική πράξη που επισφραγίζει τη Σύναψη της Συναλλαγής ( Σύμβασης ) μεταξύ της ΕΑΣ και του Αγοραστή για τη συγκεκριμένη Παραγγελία.

5. Μεταφορά των προϊόντων Ελλάδα - Γερμανία

Η Μεταφορά των προϊόντων διέπεται από την Σύμβαση Διεθνών Οδικών Μεταφορών ( CMR ) από 19. Μαίου 1956. Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων λογίζονται εις βάρος του Αγοραστή.
Η ΕΑΣ παραθέτει για προσανατολισμό του Αγοραστή σχετικά με τις προς το παρόν ( Οκτώβριος 2003 ) ισχύουσες τιμές μεταφοράς προϊόντων με φορτηγά αυτοκίνητα - χωρίς ανάληψη ευθύνης - τα ακόλουθα δεδομένα ( στοιχεία και τιμές ):

Χωρητικότητα παλετών ( ευρωπαλετών ) για ελαιόλαδο

ΦΙΑΛΗ       500 m 72        κιβώτια 864       φιάλες
ΦΙΑΛΗ       750 ml 52        κιβώτια 624       φιάλες
ΦΙΑΛΗ       1     l  (Λίτρο) 44        κιβώτια 528       φιάλες
ΔΟΧΕΙΟ     1     l 48        κιβώτια 576       δοχεία
ΔΟΧΕΙΟ     5     l 44        κιβώτια 176       δοχεία

Κόστος μεταφοράς Θεσσαλονίκη - Φρανκφούρτη

1          παλέτα 200,-- Ευρώ 8 - 12 παλέτες  ή
5 - 10 τόνοι βάρος
0,10  Ευρώ/kg
2 - 4     παλέτες 130,-- Ευρώ/παλέτα 13 - 25 παλέτες  ή
10 - 20 τόνοι βάρος
0,09  Ευρώ/kg
5 - 7     παλέτες 120,-- Ευρώ/παλέτα Κομπλέ 30 παλέτες ή
20 - 30 τόνοι βάρος
1.800,00  Ευρώ/φορτηγό
6. Δελτία Αποστολής/Παραλαβής των προϊόντων, Τιμολόγια, Πληρωμή και Τόκοι Υπερημερίας

( 6.1 )  Τα προϊόντα συνοδεύονται κατά την μεταφορά τους στον Αγοραστή από τα ανάλογα Δελτία Αποστολής/ Παραλαβής ή Παράδοσης και τα αντίστοιχα Τιμολόγια. Τα Δελτία Παραλαβής ή και Παράδοσης των Εμπορευμάτων περιγράφουν το ορατό μέρος της συσκευασίας, τις περιεχόμενες υποσυσκευασίες καθώς και το Πλήθος ως και την ονομασία των περιεχομένων Εμπορευμάτων. Τα Δελτία Παραλαβής υπογράφονται από τον Αγοραστή ή από άτομο ή άτομα εξουσιοδοτημένα από τον Αγοραστή και επιστρέφονται από την Μεταφορική Επιχείρηση στην ΕΑΣ.

( 6.2 ) Ενδεχόμενη Άρνηση Παραλαβής εκ μέρους του Αγοραστή πρέπει να αιτιολογείται. Οι δε λόγοι άρνησης πρέπει να αποδεικνύονται. Η άρνηση Παραλαβής χωρίς αιτιολόγηση ή χωρίς αποδείξεις καθιστούν τον Αγοραστή υπόχρεω προς αποζημίωση για κάθε ζημία, οι οποία προκύπτει ως συνέπεια της Άρνησης Παραλαβής.

( 6.3 )  Τα Τιμολόγια είναι κατάλογοι, που αναγράφουν αναλυτικά σε μορφή πίνακα όλα τα προϊόντα του φορτίου αποστολής. Για κάθε είδος Εμπορεύματος του φορτίου αναγράφονται όλα τα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την αναγνώρισή του, μεταξύ άλλων το κωδικό γνώρισμα, η ονομασία, το πλήθος, η τιμή ανά μονάδα μέτρησης και η συνολική τιμή. 
Τα Τιμολόγια περιέχουν επίσης αναλυτικά όλα τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα, τέλη και ειδικούς φόρους, τη συνολική Αξία Τιμολογίου καθώς επίσης και τα στοιχεία κατά ποιόν τρόπο, σε ποιό λογαριασμό και πότε το αργότερο πρέπει να πληρωθεί η συνολική Αξία Τιμολογίου.

( 6.4 )  Η προθεσμία λήξης, εντός της οποίας πρέπει να πληρώνεται η συνολική Αξία Τιμολογίου καθορίζεται από την ΕΑΣ, μπορεί να διακυμένεται μεταξύ 21 και 60 ημερών και αρχίζει να αριθμεί από την ημερομηνία άφιξης του φορτίου αποστολής στο τόπο προορισμού. 
Η ΕΑΣ δικαιούται να ζητήσει από τον Αγοραστή σε περιπτώσεις παραβίασης της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας πληρωμής τόκους υπερημερίας. Οι τόκοι υπερημερίας ανέρχονται ανά έτος στο ποσοστό του 5% άνω του Βασικού Επιτοκίου (Βασικό Επιτόκιο επί του παρόντος: 1,13%) και υπολογίζονται μόνο επί του ανοιχτού υπολοίπου της Αξίας Τιμολογίου.
Το Βασικό Επιτόκιο ορίζεται στον Αστικό Κώδικα της Γερμανίας και μεταβάλλεται την 1. Ιανουαρίου και την 1. Ιουλίου κάθε έτους κατά το ποσοστό, κατά το οποίο το Μέγεθος Αναφοράς του έπεσε ή ανήλθε σε σύγκριση με την τελευταία Μεταβολή του Βασικού Επιτοκίου.
Μέγεθος Αναφοράς του Βασικού Επιτοκίου είναι το Επιτόκιο της τελευταίας κύριας πράξης αναδανειοδότησης της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας προ της πρώτης ημερολογιακής ημέρας του αντίστοιχου εξαμήνου.

7. Υπαναχώρηση από τη Συναλλαγή ( Σύμβαση )

( 7.1 )  Και οι δύο πλευρές (ΕΑΣ και Αγοραστής) δικαιούνται να προβούν σε μερική ή και ολική Υπαναχώρηση από τη Συναλλαγή, αν ο εκάστοτε άλλος των Συμβαλλομένων δεν εκπληρώνει τους Όρους όλης ή μέρους της Συναλλαγής. Η Υπαναχώρηση πρέπει να αιτιολογείται και οι λόγοι να αποδεικνύονται. 
Τα κριτήρια απόδειξης των λόγων Υπαναχώρησης είναι αυστηρά. Σε περίπτωση έγκυρης Υπαναχώρησης γίνεται η λεγόμενη Αναδρομική Διεκπεραίωση ( Εκτύλιξη ). Οι ζημίες που προκύπτουν ως επακόλουθα της Υπαναχώρησης βαρύνουν εκείνη την πλευρά, σε υπαιτιότητα και ευθύνη της οποίας ανάγεται η Υπαναχώρηση.

( 7.2 )  Οι Συμβαλλόμενοι ( ΕΑΣ και Αγοραστής ) δικαιούνται φυσικά ανάλογα με την ελεύθερη βούλησή τους να προβαίνουν σε πιρίπτωση υπαναχώρησης, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ανεξάρτητα απο τους ΓΟΣ σε Ιδιαίτερη διαφορετική Συμφωνία σχετικά με την ανάληψη εξόδων και ευθυνών, που προκύπτουν από την Υπαναχώρηση από μία συγκεκριμένη Συναλλαγή.

8. Εγγύηση ποιότητας και χρήση Εμπορευμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΑΣ

( 8.1 )  Η ΕΑΣ έχει καταχωρηθεί με το Όνομα " Σητεία Λασηθίου Κρήτης " ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ( ΠΟΠ ) σύμφωνα με τον Κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 134/98 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 1. 15 21.01.1998, σελίδα 6.
Η έννοια "Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)" ορίζεται ακριβώς στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρθ. 2815 από 22 Δεκεμβρίου 1998. Η έννοια σημαίνει περιληπτικά, ότι η παραγωγή, επεξεργασία και συσκευασία του προστατευόμενου προϊόντος πρέπει να γίνονται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με μία ορισμένη αναγνωρισμένη διαδικασία.
Η έννοια "Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης" έχει το σκοπό, να περιορίσει την κατάχρηση που γίνεται κατά την ονομασία και την περιγραφή των Εμπορευμάτων και να προστατεύσει έτσι από απομιμήσεις προϊόντα ιδιαίτερης ποιότητας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να έχει, αν επισκευθεί την παρακάτω διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Internet:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/de/1bbab_de.htm

( 8.2 )  Η ΕΑΣ εγγυάται ως διεθνώς αναγνωρισμένος ποιοτικός φορέας για την ποιότητα των Εμπορευμάτων της σύμφωνα με την Ετικέτα του κάθε προϊόντος αλλά και σύμφωνα με το διαφημιστικό και γραφτό υλικό, που συνοδεύει τα Εμπορεύματα. 
Ο Αγοραστής επιτρέπεται να κάνει εμπορική χρήση των προϊόντων μόνο εντός των πλαισίων που επιτρέπουν οι προδιαγραφές της ΕΑΣ ( Ονομασία, Ετικέτα, γραφτό πληροφοριακό υλικό κλπ. ). Εμπορική χρήση των προϊόντων της ΕΑΣ εκτός των πλαισίων των προδιαγραφών της δεν επιτρέπεται.

9. Κοινοποίηση των Δηλώσεων Βούλησης στον άλλο Συμβαλλόμενο

Η κοινοποίηση των Δηλώσεων Βούλησης λογίζεται ότι έγινε έγκυρα άν έχει αποσταλεί στην τελευταία γνωστή πραγματική Διεύθυνση της άλλης πλευράς. Ως έγκυρη επίδοση ισχύει, όπου αυτό δεν αντίκειται στους νόμους, και η λήψη του περιεχομένου της Δήλωσης Βούλησης από ειδικά μηχανήματα του Παραλήπτη ( π.χ. φάξ, ηλεκρονικό ταχυδρομείο - EMail - κλπ. ).
Σε περιπτώσεις αμφιβολίας ισχύει ως τελευταία γνωστή πραγματική Διεύθυνση η Διεύθυνση και τα στοιχεία, που αναγράφονται στον επίκαιρο τελευταίο Τηλεφωνικό Κατάλογο του τόπου της έδρας του Παραλήπτη, στον οποίον απευθύνεται η Δήλωση Βούλησης.

10. Ακυρότητα μεμονομένων Ρυθμίσεων των ΓΟΣ

Σε περίπτωση ακυρότητας μεμονωμένων ρυθμίσεων των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγής, ορίζεται, ότι η υπόλοιπες ρυθμίσεις παραμένουν ισχυρές και ότι η ενδεχόμενα άκυρες ρυθμίσεις θα ολοκληρωθούν ή θα αντικατασταθούν με αντικειμενική ερμηνεία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί -- όσο γίνεται καλύτερα -- ο σκοπός που επιδιωκόταν αρχικά.

11. Δωσιδικία

Για όλες τις διαφορές από Συναλλαγές στη βάση των παρόντων ΓΟΣ εφαρμόζεται ή το Ελληνικό Δίκαιο ή το Γερμανικό Δίκαιο. Το Γερμανικό Δίκαιο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, στις οποίες Εναγόμενος είναι ο Αγοραστής, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την έδρα του στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το Ελληνικό Δίκαιο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, στις οποίες Εναγόμενος είναι η ΕΑΣ. Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της χώρας, στην οποία έχει την έδρα του ο Εναγόμενος. 

12. Έναρξη Ισχύος των Γενικών Όρων Συναλλαγής

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγής ισχύουν από την 01. Οκτωβρίου 2003.

Σητεία Οκτώβριος 2003

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας

Εμμανουήλ Χλουβεράκης
Διεθυντής
Emmanuil Chlouverakis
Geschaftsfuhrer